16 Mayıs 2016 Pazartesi

Street Fighter Oyunu ve Kodları

Uygulama C# ve XNA 4.0 kullanılarak geliştirilmiştir.
Uygulama Kodları : indirme adresi
Dosya Büyüklüğü 51.2Mb


25 Aralık 2015 Cuma

Need For Speed ilk Oyun (Bütün Kodları ile Birlikte)C# ve Mono game ile geliştirilmiş Need For Speed oyunu.
Oyunun bütün kodlarına ve proje dosyasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Proje (Github sitesi) : https://github.com/jeff-1amstudios/OpenNFS1
Oyunun Kaynak Kodları (C#) : https://github.com/jeff-1amstud…/OpenNFS1/archive/master.zip

Koddan oyunu çalıştırmak için:
Bilgisayarınızda MonoGameSetup ve oalinst programları kurulu olmalıdır.

7 Kasım 2015 Cumartesi

Text Mining with R

# Init
libs <- c("tm", "plyr", "class")
lapply(libs,require, character.only= TRUE)
# Set Options
options(stringsAsFactors = FALSE)
#Set Parameters
candidates <- c("M","S")
pathname <- "C:/Data"
# Clean text
cleanCorpus <- function(corpus){
  corpus.tmp <- tm_map(corpus, removePunctuation)
  corpus.tmp <- tm_map(corpus.tmp,stripWhitespace)
  #corpus.tmp <- tm_map(corpus.tmp,tolower)
  corpus.tmo <- tm_map(corpus.tmp, PlainTextDocument)
  corpus.tmp <- tm_map(corpus.tmp,removeWords, stopwords("english"))
  return(corpus.tmp)
}
# Buildt TDM
gererateTDM <- function(cand,path){
  s.dir <-sprintf("%s/%s",path,cand)
  s.cor <-Corpus(DirSource(directory = s.dir, encoding= "Windows-1254"))
  s.cor.cl <- cleanCorpus(s.cor)
  s.tdm <- TermDocumentMatrix(s.cor.cl)
  s.tdm <- removeSparseTerms(s.tdm, 0.7)
  result <- list(name = cand, tdm = s.tdm)
}
tdm <- lapply(candidates,gererateTDM, path=pathname)
# Attach Name
bindCandidateToTDM <- function(tdm) {
  s.mat <- t(data.matrix(tdm[["tdm"]]))
  s.df <- as.data.frame(s.mat, stringAsFactors = FALSE)
  s.df <-cbind (s.df, rep(tdm[["name"]], nrow(s.df)))
  colnames(s.df)[ncol(s.df)] <- "targetCandiate"
  return(s.df)
  }
candTDM <- lapply(tdm, bindCandidateToTDM)
# Stack
tdm.stack <- do.call(rbind.fill, candTDM)
tdm.stack[is.na(tdm.stack)] <- 0
# Hold-Out
train.idx <- sample(nrow(tdm.stack), ceiling(nrow(tdm.stack) * 0.7))
test.idx <- (1:nrow(tdm.stack)) [- train.idx]
# Model - KNN
tdm.cand <- tdm.stack[, "targetCandiate"]
tdm.stack.nl <- tdm.stack [, !colnames(tdm.stack) %in% "targetCandiate"]
knn.pred <-knn(tdm.stack.nl[train.idx, ], tdm.stack.nl[test.idx, ], tdm.cand[train.idx])
# Accuracy
conf.mat <- table("Predictions" =knn.pred, Actual= tdm.cand[test.idx])
(accuracy <- sum(diag(conf.mat)) / length(test.idx)* 100)

3 Haziran 2015 Çarşamba

Web Programlama Projeleri

Yazılım mühendisliği 2.sınıf öğrenci projeleri

Aspx MVC Projeleri (İndirme Adresi)

Proje 1 Aspx MVC ile CMS oluşturma
Proje 3 Aspx MVC Data Grid (Fisilti) Projesi
Proje 5 Aspx_MVC ile Google Maps API  ve J Query
Proje 8 Aspx MVC ve JQuery Anket


Php Projeleri (İndirme Adresi)

Proje 4 Php Food (Captcha Kontrol)
Proje 11 Php Çiçek Sitesi
Proje 16 Php ve JQuery (Ders Modulu)
Proje 17 Php Word Press Template Oluşturma
Proje 21 Php Captch Oluşturma

Google Crome Eklenti Oluşturma (İndirme Adresi)

Proje 6 Frame Oluşturma
Proje 7 Hesap Makinesi
Proje 9 Hızlı Paylasim
Proje 10 Yilan Oyunu

HTML-5 Game (İndirme Adresi)

Proje 12 HTMLOyun
Proje 19 HTML Oyun

Bootstrap (İndirme Adresi)

Proje 20 Bootstrap
Proje 23 Bootstrap MyBB Tema

Ruby On Rails (İndirme Adresi)