7 Ekim 2016 Cuma

İlk C Programı

Program çalıştırılması sonucunda ekrana «Hello World!» yazmaktadır.

1.Satır: Yorumlar /* …. */ Comments:  1.satır /* ile başlayıp */ ile bitmektedir. Bu işaretler arasına yorum satırları yazılır. Yorumlar, okunabilirliği artırmak amacıyla kullandığımız bir özelliktir. Programcı notları olarak da düşünülebilirler. Yorum satırlarında bilgisayar hiçbir işlem yapmaz çünkü C derleyicileri bu satırları atlar. Dolayısıyla, yorum satırları için makine diline çevrilmiş kodlar oluşturulmaz. Yorumlar, diğer yazılımcıların programınızı anlamasında yardımcı olur ancak çok fazla yorum satırı programın ve kodun okunabilirliğini azaltır. Tek satır olan yorumlar için // karakteri de kullanılabilir. Yorumlar programın herhangi bir yerinde olabilirler.
İç içe açıklamalara izin verilmez.
/* yorum deneme /* …. */ …..*/
Program başlangıcının; programın yazılma amacı, yazarı, yazılma tarihi vb. yorumlarla olması programlama sürecine adaptasyon noktasında yararlı olabilir.

Yorum Satırı Örnekleri
/* Tek satır yorum */

// Tek satır yorum

/* İki satır yorum
                     örneği */

/* Birden fazla
       satır yorum
              örneği */

Toplam = X + Y; // X ve Y toplanarak Toplam değişkenine atanır.

2. ve 3. Satır: Ön işlemci Direktifleri (#include):  Yazılan program derlenmeye başlamadan önce ön işlemci komutları çalıştırılır ve çalışan sisteme özgü olan görevleri yerine getirir.# işaretiyle başlayan satırlar, program derlenmeden önce C ön işlemcisi tarafından işlenirler. Bu satır, ön işlemciye standart giriş/çıkış başlık dosyasının yani «stdio.h» dosya içeriğinin programa eklemesini söyler. Bu başlık dosyası, derleyicinin «printf» gibi standart giriş/çıkış kütüphane fonksiyonlarının (STandarD-Input-Output) derlerken kullanabileceği bilgi ve bildirimleri içerir. Başlık dosyalarının  uzantısı .h dir.Başlık dosyaları, derleyicinin kütüphane fonksiyonu çağrılarının doğru yapılıp yapılmadığını anlamasında yardımcı olan bilgiler içerir.  ANSI C'deki standart başlık dosyaları şunlardır:
assert.h,ctype.h,errno.h,float.h,limits.h,locale.h,math.h,setjmp.h,signal.h,stdarg.h, stddef.h, stdio.h, stdlib.h,string.h,time.h 

«stdio.h» başlık dosyasının eklenmesi tercihe bağlıdır fakat standart giriş/çıkış fonksiyonlarının kullanıldığı programlara eklenmelidir. Bu sayede, derleyici, hataları derleme anında bulabilecektir.
Aksi takdirde, hatalar programın çalıştırıldığı anda ortaya çıkar. Bu tür hataların düzeltilmesi oldukça güç olur.

5. Satır: main( ) fonksiyonu: C programlarının ana fonksiyonu olarak tabir edilir. main kelimesinden sonraki parantezler ( ) main'in  fonksiyon adı verilen program oluşturma bloklarından biri olduğunu gösterir. Programın yürütülmesi ilk olarak bu fonksiyonun çağrılmasıyla gerçekleşir. C programları bir veya birden fazla fonksiyon içerebilir ancak bunlardan biri mutlaka main olmalıdır. Küme parantezi, { , her fonksiyonun gövdesinin başına yazılır. Diğer küme parantezi , } , ise her fonksiyonun sonuna yazılmalıdır. Bu iki parantez arasında kalan program parçacığına «blok» denir. Bloklar C'de önemli program birimleridir.

7. Satır: printf("Hello World!\n"); fonksiyonu: printf standart kütüphanede bulunan ekrana formatlı bilgi yazdırma fonksiyondur. Çift tırnak işareti arasındaki karakterleri ekrana yazdırır.
Yazdırılacak karakterlerin tümüne karakter dizesi «string», mesaj ya da hazır bilgi «literal» denir.
printf, parantezler içindeki bağımsız değişkenler (argument) ve noktalı virgülden oluşan bu satıra «ifade» denir. Her ifade ; (noktalı virgül) ile bitmelidir. Noktalı virgüle ifade sonlandırıcı da denir.
printf ifadesindeki tırnak işaretleri arasındaki karakterler aynen ekrana yazdırılır. Ancak \n karakterlerinin yazdırılmamaktadır. Ters eğik çizgi ( \ ), çıkış karakteri olarak adlandırılır ve printf'in farklı bir iş yapması gerektiğini belirtir. printf, ters çizgi işaretiyle karşılaştığında, bu işaretten sonraki karaktere bakar ve bu karaktere göre bazı özel işler yapar.Ters çizgi  işareti ( \ ) ve bu işaretten sonra gelen karaktere çıkış sırası denir. \n çıkış sırası, yeni satır anlamına gelir ve imlecin yeni satıra geçmesine sebep olur. Çıkış karakterleri (escape sequence) aşağıdaki gibidir: