24 Ocak 2017 Salı

Use-Case Puanı (Use-Case Points - UCP)

Use-Case Points (UCP) yaklaşımı, bir yazılım proje emek kestirim yöntemi olarak Karner tarafından ortaya atılmıştır.

Nesneye-tabanlı yazılım üretiminde, use-case’ler işlevsel gereksinimleri tanımlar.
Use-Case diyagramları, gereksinimlerin analiz edilmesi aşamasında belirlenmiş hedef sistemin işlevsel davranışlarını incelerler.

Use-Case Points, use-case sayısına dayanan bir yazılım emek kestirim metodudur ve ilk olarak 1993 yılında Gustav Karner tarafından geliştirilmiştir.
Bu yöntem İşlev Puanı Analizi (Function Point Analysis) ve Mark II İşlev Puanı Analizi (Mk II Function Point Analysis)’nin bir uzantısıdır ve bu yöntemler gibi aynı felsefeyi temel almaktadır. Nesneye-tabanlı yazılım üretiminde, use-case’ler işlevsel gereksinimleri tanımlar.

Use-Case Points ile, use-case’lerin aktörleri, senaryoları ile birçok teknik ve çevresel faktörlerü analiz ederek, emek kestirimi için bir büyüklük tahmini oluşturmuş oluyoruz.

Use-Case Puanı (UCP) sistemin use-case analizi ile elde edilebilir:
Use-case analizinin birinci adımı aktörlerin sınıflandırılmasıdır.
Use-case puanı, sistemin use-case analizinden sayılabilir. İlk adım, aktörleri basit, orta ve karmaşık tipte sınıflandırmaktır.

Basit tipte bir aktör, tanımlı bir Uygulama Programı Arayüzüne (Application Programming Interface - API) sahip başka bir sistemi temsil eder.

Orta tipte bir aktör, TCP/IP gibi bir protokol aracılığıyla haberleşen başka bir sistemi temsil eder.

Karmaşık tipte bir aktör ise, bir Web sayfası veya bir Grafik Kullanıcı Arayüzü (Graphical User Interface - GUI) aracılığıyla karşılıklı etkileşen bir kullanıcıyı temsil eder.

Her bir aktör tipine bir ağırlık faktörü atanmıştır. Her use-case, ikinci senaryo da dâhil, use-case açıklamasındaki işlemlerin sayısına bağlı olarak basit, orta veya karmaşık olarak tanımlanır.

Bir işlem ya tamamen gerçekleştirilmiş ya da hiç gerçekleştirilmemiş faaliyetler kümesidir. İşlem sayısını sayma, use-case adımlarını sayarak yapılabilir.

Düzeltilmemiş Aktör Ağırlığı ile Düzeltilmemiş Use-Case Ağırlığının toplanması sonucu Düzeltilmemiş Use-Case Puanı (Unadjusted Use-Case Points - UUCP) elde edilir.

Yazılım geliştiren takım teknik faktörleri değerlendirir ve etki derecesine her bir faktöre 0 ile 5 arasında bir karmaşıklık değeri atanır. 0 değeri o faktörün projede etkisinin olmadığı, 3 değeri orta derecede etkili olduğu, 5 değeri ise yüksek derecede etkili olduğu anlamına gelir.Use-case puanı hesaplanırken, teknik faktörlerin yanında çevresel faktörlerinde göz önünde bulundurulması gerekir. Use-case puanı hesaplanırken, programcı motivasyonu, kullanım kolaylığı gibi işlevsel olmayan gereksinimleri ölçmek amacıyla çevresel faktörler çarpanı kullanılır. Yazılım geliştiren takım çevresel faktörleri değerlendirir ve her bir faktöre etki derecesine göre 0 ile 5 arasında bir etki değeri atar. 0 değeri o faktörün projede etkisinin olmadığı, 1 değeri yüksek derecede negatif etkili olduğu, 3 değeri orta derecede etkili olduğu, 5 değeri ise yüksek derecede pozitif etkili olduğu anlamına gelir.

Üretkenlik Faktörü, geçmiş projelerde harcanan adam-saat sayısının Use-Case Puanı (UCP) oranıdır. Gustav Karner, bir projedeki ortalama Üretkenlik Faktörü (ÜF) için 20 adam-saat önermektedir.