23 Ocak 2017 Pazartesi

Step Wise Adımları


1. Adım: Proje Kapsam ve Hedeflerini Belirleme


1.1. Hedefler ve bu hedeflerin karşılanmasına yönelik ölçütler belirlenir.
Başarılı olup olmadığımızı nasıl bileceğiz?
1.2. Proje otoritesi oluşturulur.
Patron kim?
1.3. Kurumsal paydaşlar belirlenir.
Projeye kim dahil olacak?
Kurumsal paydaşlar proje ile alakalı herkes olabilir. Kurumsal paydaşlar uygulamanın son kullanıcıları olabileceği gibi, proje geliştirme ekibi içersinde yer alan herhangi bir kimse de olabilir.
1.4. Kurumsal paydaş analizi ışığında hedefler düzenlenir.
Kurumsal paydaşları kazanmak için yapılması gerekenler nelerdir?
Bu adım paydaşların projeye bağlılığını sağlamak için gereklidir.
1.5. Tüm taraflar arasında iletişim yöntemleri oluşturulur.
Temas halinde nasıl olacağız?
Özellikle büyük projelerde, proje içersindeki koordinasyonu sağlamak için bir iletişim planı oluşturulur. Proje geliştirme ekibi, projenin gidişatı ile ilgili olarak kiminle temas halinde olacağını mutlaka bilmelidir.

2. Adım: Proje Altyapısını Belirleme


2.1. Proje ile stratejik planlama arasında ilişki oluşturulur.
Proje neden istenmektedir?

2.2. Kurulum standartları ile prosedürleri belirlenir.
Hangi standartları takip etmemiz gerekir?

2.3. Proje ekibi belirlenir.
Kim nerede görevlendirilecek?

Hem proje hedeflerini belirleyen hem de projenin geliştirilmesinden sorumlu olan kişi örgütsel çevre hakkında çok az şey biliyor olabilir.


3. Adım: Proje Karakteristiklerinin Analiz Edilmesi

3.1. Proje hedef ya da ürün tabanlı olarak ayırt edilir.
Başarıya ulaşmanın birden fazla yolu var mı?
Bir ürün-tabanlı proje ile geliştiriciler, özellikleri açıkça tanımlanmış bir ürün yaratmak zorunda kalabilirler. Ancak nesne-tabanlı bir projede, bir sorunun çözümüne yönelik birden fazla seçenek tanımlanmıştır.
3.2. Diğer proje karakteristikleri analiz edilir.
Bu projeyi diğer projelerden ayıran fark nedir?
Geliştirilecek proje bir bilgi sistemi mi? bir gömülü sistem mi? bir gerçek zamanlı sistem mi? yoksa bir  multimedya uygulaması mı?
3.3. Yüksek-seviyeli proje riskleri belirlenir.
Proje süresince ne ters gidebilir?
Riski önlemek ne yapılabilir?
Yüksek seviyeli riskler belirlenirken, proje genel yaklaşımı bundan etkilenebilir. Proje gereksinimlerini daha iyi belirlemek üzere bir prototip modelin kullanımını içeren daha iteratif yaklaşımlar tercih edilmelidir. Bunun yanında daha büyük ve karmaşık projelere artımsal yaklaşımları kullanarak devam etmek iyi bir yol olabilir.

3.4. Uygulama ile ilgili kullanıcı gereksinimleri dikkate alınır.

3.5. Genel yaşam döngü yaklaşımı seçilir.
Waterfall Yaşam Döngü Modeli?
Iterative-and-Incremental Yaşam Döngü Modeli?
Rapid-Prototypes Yaşam Döngü Modeli?

3.6. Kaynak kestirimlerinin tamamı gözden geçirilir.
Proje sürecinde meydana gelebilecek artışın maliyeti nedir?


4. Adım: Proje İşlemleri ve Ürünlerini Belirleme

4.1. Proje ürünleri belirlenir ve tanımlanır.
Ne üretmek zorundayız?4. Adım: Proje İşlemleri ve Ürünlerini Belirleme


4.2. Genel ürün akışı dokümante edilir.
Yanda verilmiş olan ürün akış diyagramı, tamamlanmak zorunda olan ürünlerin sırasını göstermektedir. Bu akış diyagramı sayesinde etkili bir çalışma yöntemi tanımlanmış olur.4.3. Ürün örnekleri gerçekleştirilir.

Ürün analiz yapısı ve ürün akış diyagramı kullanımı ile yazılım modülleri gibi genel ürünler tanımlanmış olacaktır.

Bu yazılım modülleri içersinde belirli modülleri tanımlamak mümkündür.
Örneğin: A modülü, B modülü …

4.4. İdeal işlem ağı üretilir.
Ürün akış diyagramı içindeki her bir ürünü yaratmak için gereksinim duyulan işlemler belirlenir.
Tek bir ürünü yaratmak için bir den fazla işleme gereksinim duyulabilir.
4.5. İhtiyaç duyulan adım ve kontrol noktaları gözden geçirilir.

Kaliteyi kontrol etmek için proje içinde bazı noktalar vardır.

"In the example we have decided to check that all the module designs are compatible with one another before continuing. Note that the benefit of reducing wasted work at a later stage when incompatibilities lead to products being reworked, has to be balanced against the delay caused by the check-point. The start of coding of modules A, B and C all have to wait for the completion of the design of all the modules A,  B and C. With no check-point, module A could be coded as soon as the design of module A had been done without having to wait for B and C."


5. Adım: Her Bir İşlem İçin Emek Kestirimi


5.1. Yukarıdan-aşağı kestirim yöntemi uygulanır.
Proje için gerekli süre ile emek arasında dikkatli bir ayrım yapılması gerekir.
Emek bir görevi tamamlamak için harcanan gerekli adam-saat veya adam-gün vb. sayıdır.
Gerekli süre, projenin başlangıcı ile bitişi arasında geçen takvim zamanıdır.

5.2. Kontrol edilebilir işlemler yaratmak için plan gözden geçirilerek düzenlenir.


6. Adım: İşlem Risklerinin Belirlenmesi

Risk oluşması durumunda, bu para kaybına mı yoksa zaman kaybına mı neden olacak? sorularına yanıt aramak amacıyla riskler sayısal olarak belirlenir.

Aslında işlemler için süre ve emek tahminlerinde bulunmak zor olabilir. Bir işlem için bir üretilen tahminler, olaylar yaklaşık olarak yansıtan değerlerdir. Varsayımlar üzerine yapılan tahminler her zaman doğru olmayabilir.

Örneğin; riski azaltmak için işlem durdurulabilir.

Riskin çok yüksek görüldüğü durumlarda, riski azaltmak için özel olarak tasarlanmış yeni işlemleri uygulamayı denemeliyiz.

6.1. İşlem-tabanlı riskler nicel olarak belirlenir.
Risk oluşması durumunda, bunun projeye zararı ne olur?
Risk oluşma ihtimali nedir?

6.2. Risk azaltma planı yapılır.
Riski azaltmak için ne yapılması gerekir?
Beklenmedik bir anda risk oluşursa ne yapılacak?

6.3. Riskler dikkate alınarak tahmin yapılır ve planlar uyarlanır.
Eğitim, deneme çalışmaları, bilgi toplama gibi diğer işlemlerle ilgili riskleri azaltmak için yeni işlemler eklenir.

7. Adım: Kaynakların Tahsisi

7.1. Kaynaklar belirlenir ve tahsis edilir.

7.2. Kaynak kısıtları dikkate alınarak tahminler yapılır ve planlar düzenlenir.
Örneğin; sonraki bir tarihe kadar personelin müsait olmaması durumu.
Proje dışı faaliyetler…

Önceki planlamalardan yararlanılarak kaynaklar ve kaynak tipleri belirlenir.  Asıl amaç projenin verimli bir şekilde yürütülebilmesidir. Bu ancak tüm kaynaklar verimli bir şekilde kullanılabilirse gerçekleşir.

Başarı, projede geçen kaynakların doğruluğuna bağlıdır. Kaynak planlama tekrarlamalı bir süreçtir. Projede kullanılan kaynakların optimize edilmesi, proje uygulamasının daha iyi işlemesine olanak tanır. Çeşitli kaynaklar vardır. Bunlar; araçlar, personel, tesis, para, etc. 
Kaynak kısıtlarının olduğu yerlerde, planlanan zamanda paralel çalışan tüm işlemleri başlatmak için yeterli personel yoksa, uygun kaynaklar mevcut olana kadar bazı işlemlerin başlatılması gecikebilir.Çizelge oluşturmak ve raporlamak için Gantt şemaları gibi popüler programlar kullanılabilir.
Bir plan üretmek için gerekli olan temel bilgilere sahip olmalıyız. Planı sunmanın bir yolu Gantt şemalarını kullanmaktır. Kaynakların tahsis edilmesi aşamasında, Gantt şemalarından yararlanılabilir.8. Adım: Planın Gözden Geçirilmesi

8.1. Proje planının kalitesi gözden geçirilir.
Proje planlama sürecinin başında, tüm proje adımlarını doğru olarak üretmenin mümkün olmadığını gözlemleyebiliriz.
Ancak bu daha sonraki aşamalarda ayrıntılı planlama için gerekli tüm bilgilerin elde edilmesiyle sağlanacaktır.

8.2. Planlar dokümante edilir ve anlaşma sağlanır.

Başlangıçta projenin tamamı için bir taslak plan ve ilk adım için ise bir detaylı bir plan üretilmiş olacaktır.

9. Adım: Planın Gerçekleştirilmesi

Önceki planların her birinde kullanılan girdiler bir araya toplanır.

Tüm aktiviteleri içeren detaylı bir iş dökümü yapılır.

Görevler, önceki planlarda kullanılan girdiler yardımıyla çizelgelenir.

Tüm varsayımlar, aktiviteler, zaman çizelgeleri projeyi yönlendirir.

Tüm görevler ve aktiviteler periyodik olarak izlenir.

Takım ve paydaşlar süreç hakkında bilgilendirilir.