23 Ocak 2017 Pazartesi

Tamamlanan Projelerin Değerlendirilmesi


Hayata geçen projelerin iş gerekçesinde öngörülen hedeflere ulaşıp ulaşmadığının değerlendirmesi önemlidir.

Bu değerlendirme BT yönetim komitesi tarafından belirli periyotlarda yapılabilir.

Örneğin projenin hayata geçişini takiben 6 ay sonra yapılacak bir ölçüm, kaynakların ne kadar doğru kullanıldığını ortaya koyacaktır.
Bu BT’nin işe kattığı değerin ortaya konması açısından da çok önemlidir. Proje portföy yönetimini benimseyen kurumlar BT Yönetişim atmosferinin kurum içinde oluşmasını sağlamak üzere sağlam bir adım atarlar. Bunun kurumun performansına yansıması kaçınılmazdır.

Bireysel Projelerin Değerlendirilmesi

Bireysel bir projenin fizibilite çalışması yapılırken üç yöntem kullanılır:

Teknik değerlendirme (technical assessment)
Mevcut teknolojiler ile gerekli işlevselliğin başarılıp başarılamayacağının değerlendirilmesidir.

Maliyet-fayda analizi (cost-benefit analysis)
Alternatif  seçeneklerin, potansiyel faydalar ve olası maliyetler açısından değerlendirilmesini temel alan bir analiz yöntemidir.

Nakit akış tahmini (cash flow forecasting)
Proje süresince ortaya çıkacak gelir ve giderlerin nakit akışını gösteren bir tahminin yapılmasıdır.

Bu başlık altında bireysel bir projeye ait fizibilitenin nasıl değerlendirilebileceğine daha yakından bakacağız.

TEKNİK DEĞERLENDİRME: Önerilmiş bir sistemin teknik değerlendirmesi, mevcut ekonomik teknolojiler ile gerekli işlevselliğin başarılıp başarılamayacağının değerlendirilmesini içerir. Kurumsal politika, düşünülen olası teknik çözümleri sınırlandırmak için tutarlı bir donanım / yazılım altyapısının sağlanmasını amaçlamaktadır. Uyarlanmış teknolojinin maliyeti, maliyet-fayda analizi içinde dikkate alınmalıdır.

MALİYET-FAYDA ANALİZİ: Alternatif seçenekler içersinden fayda ile maliyet arasında farkın en yüksek olduğu seçenek değerlendirilmelidir.

NAKİT AKIŞ TAHMİNİ: Projenin genel maliyet ve faydalarının tahmin edilmesi ne kadar önemli ise, proje süresince ortaya çıkacak gelir ve giderlerin nakit akışını gösteren bir tahminin üretilmesi gerekmektedir.